Regulamin


REGULAMIN

I. Definicje:

 1. Platforma – oprogramowanie i serwis http://www.racepix.pl/ w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Usługodawcę i rozpowszechniany pod nazwą „RacePix”, dostępny w sieci Internet pod adresem: http://www.racepix.pl. Platforma przeznaczona jest dla Klientów i Fotografów.
 2. Użytkownik – pełnoletni, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania - korzystający z Platformy.
 3. Fotograf – Użytkownik, który utworzył Konto na Platformie z zamiarem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie przechowywania na jego serwerze fotografii oraz pośrednictwa w ich sprzedaży.
 4. Klient – Użytkownik, która używa Platformy wyłącznie do odnajdywania i kupowania zdjęć.
 5. Usługodawca – WEBLIFE Marcin Bejger, ul. Dantyszka 4c/14 81-324 Gdynia NIP 5862193488, będący administratorem Platformy oraz posiadający prawa autorskie do Platformy.
 6. Konto – udostępniona Fotografowi część Platformy, w formie podstrony internetowej, gdzie może on przesyłać wykonane przez siebie fotografie na serwer Usługodawcy oraz umieszczać dotyczące go informacje.
 7. Rejestracja – proces wieloetapowy polegający na założeniu Konta na Platformie. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tegoż formularza. Fotograf otrzyma możliwość logowania się na Platformie po zakończeniu procesu rejestracji.
 8. Profil – podstrona Platformy, na której prezentowane są informacje i fotografie umieszczone i udostępnione Użytkownikom przez Fotografa na jego Koncie.
 9. Regulamin – niniejszy dokument.

 

II. Zakres usług

 1. Usługodawca udziela Klientom dostępu do Platformy umożliwiającej kupowanie zdjęć od Fotografów. Platforma dostępna jest w sieci Internet pod adresem: http://www.racepix.pl.
 2. W ramach Platformy Usługodawca świadczy dla Fotografów usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania w szczególności fotografii oraz umożliwia Fotografom ich sprzedaż za pośrednictwem Platformy.
 3. Przechowywanie fotografii w ramach udostępnianej przez Usługodawcę infrastruktury teleinformatycznej jest ograniczone w czasie i Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich usuwania bez uprzedzenia po upływie miesiąca od momentu załadowania ich do pamięci serwera.
 4. Usługodawca będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Platformy jak również o jak najszybsze i niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Platformy. Klientom i Fotografom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Platformy.
 5. Usługodawca nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Platformy. Opłaty są pobierane dopiero w momencie kupowania zdjęć.
 6. Usługodawca nie pobiera od Fotografów opłat za założenie Konta (jest ono bezpłatne). Opłaty są pobierane jedynie w momencie wypłaty środków zebranych przez Fotografa z Konta na Platformie na podane przez Fotografa konto bankowe. Jest to opłata za hosting zdjęć na Platformie, na chwilę obecną wynosi ona 5zł.

III. Klient

 1. Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 
 2. Poprzez zakup zdjęć na Platformie Klient akceptuje Regulamin.
 3. Poprzez zakup zdjęć na Platformie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy zakupie.
 4. Poprzez zakup zdjęć Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Platformy lub bezpośrednio od http://www.racepix.pl powiadomień związanych z korzystaniem z Platformy oraz jej funkcjonowaniem.
 5. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas zakupu zdjęć.
 6. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane na Platformie oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta na Platformie powinny być prawdziwe.
 7. Klient wyraża zgodę na to, że Usługodawca będzie kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas zakupu zdjęć adres email lub nr telefonu.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Platformy. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Platformy, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Platformę powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
 9. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Platformy.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Platformy. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Platformy, zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Usługodawcy szkody oraz wszelkich kosztów, jakie Usługodawca poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Platformy lub Regulaminu przez Klienta.
 11. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. W momencie dokonania zakupu Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia.
 13.  Reklamacjom podlegają tylko poniższe sytuacje:
  • Klient nie otrzymał zakupionych zdjęć (po opłaceniu zamówienia),
  • Otrzymane pliki są uszkodzone,
  • Klient otrzymał zdjęcia inne niż zamówione.
 14. Dokonując zakupu fotografii poprzez Platformę, Klient nabywa prawo do wykorzystywania ich wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Komercyjne wykorzystywanie wymienionych materiałów jest zabronione.

IV. Fotograf

 1. Fotografem może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Rejestrując się na Platformie Fotograf oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
 2. Fotograf uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności i treści Platformy po zalogowaniu.
 3. Każdy Fotograf może założyć tylko jedno Konto na Platformie. W przypadku, gdy Fotograf będzie posiadał kilka Kont Usługodawca może je usunąć i zostawić tylko jedno Konto.
 4. Za każde sprzedane zdjęcie Fotograf (wykonawca danego zdjęcia) będzie otrzymywał 7,00zł brutto.
 5. Środki ze sprzedaży zdjęć będą naliczane na Profilu Fotografa, a następnie będą mogły być wypłacane na konto bankowe Fotografa.
 6. Poprzez Rejestrację Fotograf:
  • ​​ oświadcza, że akceptuje Regulamin,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rejestracji,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Platformy lub bezpośrednio od http://www.racepix.pl powiadomień związanych z korzystaniem z Platformy oraz jej funkcjonowaniem.
 7. Fotograf zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych, innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony http://www.racepix.pl.
 8. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Fotografa dobrowolnie. Fotograf wprowadzając dane na Platformie oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Fotografa na Platformie powinny być prawdziwe. Fotograf powinien powstrzymać się od umieszczenia danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 9. Fotograf wyraża zgodę na to, że Usługodawca będzie kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Fotografa podczas Rejestracji adres email lub nr telefonu.
 10. Fotograf zobowiązany jest do korzystania z Platformy tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Fotograf zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Platformy. Fotograf nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Platformy jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Platformę powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
 11. Zakazane jest umieszczanie na Platformie, Koncie oraz Profilu informacji, zdjęć lub innych treści sprzecznych z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu Usługodawca jest uprawniony do ich usunięcia lub czasowego zablokowania albo usunięcia Konta Fotografa.
 12. Zdjęcia umieszczane przez Fotografa na Platformie nie mogą posiadać loga Fotografa, ani żadnego podpisu, watermarka i innych znaków, które zaburzałyby przejrzystość zdjęcia.
 13. Fotografowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Platformy.
 14. Fotograf nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Platformy. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Fotograf, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 15. Fotograf ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Platformy oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz na Platformie. Naruszenie prawa przez Fotografa podczas korzystania z Platformy, zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Fotograf zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Usługodawcy szkody oraz wszelkich kosztów, jakie Usługodawca poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Platformy lub Regulaminu przez Fotografa.
 16. Fotograf zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Fotografa.

V. Zakup zdjęć przez Klienta

 1. Za pośrednictwem Platformy Klient może dokonać zakupu zdjęć. Zakup zdjęć jest potwierdzany automatycznie w postaci wiadomości poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta.
 2. Informacje o zdjęciach, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Poprzez zakup zdjęć dochodzi do zawarcia umowy pośrednictwa pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa.
 4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zdjęcia zgodnie z wybraną metodą oraz kwotą pokazaną przy finalizacji zamówienia.
 5. Po pomyślnym opłaceniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość poczty elektronicznej z linkiem do pobrania zakupionych zdjęć.

VI. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy.

 1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy lub też żądania udostępnienia danych Klienta lub Fotografa przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Usługodawca jest uprawniony do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta lub Fotografa i innych informacji zamieszczonych na Platformie, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań w granicach w jakich obligują go do tego przepisy obowiązującego powszechnie prawa.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów i Fotografów na skutek korzystania z Platformy, które powstały wyłącznie z winy umyślnej Usługodawcy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów i Fotografów. Przywrócenie funkcjonowania Platformy nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności.
 4. Usługodawca informuje, że nie jest właścicielem znaków graficznych reprezentujących dane zawody sportowe. Użyte na Platformie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, dla zidentyfikowania danych zawodów na Platformie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu zdjęć udostępnianych przez Fotografa, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

A. przerwy w funkcjonowaniu Platformy

B. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Platformy lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,

C. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych na Platformie przez Klientów i Fotografów oraz przekazywanych pomiędzy Klientem a Fotografem za pośrednictwem Platformy,

D. szkody spowodowane przez Klientów i Fotografów w związku z funkcjonowaniem Platformy lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Platformy, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,

E. szkody spowodowane przez Klientów i Fotografów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Platformy,

F. szkody spowodowane przez Fotografów w wyniku zamieszczenia na Platformie materiałów niezgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

G. szkody spowodowane przez Klientów i Fotografów poprzez naruszenie praw osób trzecich,

H. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,

I. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Klientów i Fotografów do zawierania umów za pośrednictwem Platformy oraz w związku z niewypłacalnością Klientów i Fotografów,

J. szkody poniesione przez Fotografów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Platformy ich Konta.

 

VII. Środki techniczne

 1. W celu korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług http://www.racepix.pl za pośrednictwem Platformy wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Platformy na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient i Fotograf we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinni zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient i Fotograf.
 2. http://www.racepix.pl posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Platformy. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Platformę, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Platformy. Brak włączonej obsługi plików "cookies" może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Platformy.
 3. Platforma do prawidłowego działania wymaga:
 • przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari lub innej aktualnej na dzień użycia,
 • włączonej obsługi “cookies”,
 • włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej http://www.racepix.pl.
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.
 3. Fotograf może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Fotograf zaakceptował zmiany.
 4. Usługodawca zastrzega, że Platforma, wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez Usługodawcę na Platformie stanowią przedmiot praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2020.